AN ISO 22000 CERTIFIED COMPANY

Products List

NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 ARTICHOKE HEARTS VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 24X400 gm
2 ARTICHOKE HEARTS VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 6X2500 gm
3 ARTICHOKE BOTTOMS VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 24X400 gm
4 ARTICHOKE BOTTOMS VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 6X2500 gm
5 ARTICHOKE WHOLE WITH STEM IN OIL  VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 6X2500 gm
6 ARTICHOKE HEARTS VIRGINIA GREEN GARDEN EGYPT CARTON 24X400 gm
7 ARTICHOKE BOTTOMS VIRGINIA GREEN GARDEN EGYPT CARTON 24X400 gm
8 GRAPE LEAVES STUFFED  VIRGINIA GREEN GARDEN TURKEY CARTON 6X1950 gm
9 GRAPE LEAVES STUFFED  VIRGINIA GREEN GARDEN TURKEY CARTON 24X400 gm
10 GRAPE LEAVES IN JAR VIRGINIA GREEN GARDEN TURKEY CARTON 12X930 gm
11 SLICED JALAPENO PEPPER VIRGINIA GREEN GARDEN PERU CARTON 6X3000 gm
12 WHOLE JALAPENO PEPPER VIRGINIA GREEN GARDEN PERU CARTON 6X2700 gm
13 SLICED JALAPENO PEPPER VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 6X3000 gm
14 SLICED JALAPENO PEPPER-GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X680 gm
15 WHOLE JALAPENO PEPPER-GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X680 gm
16 SLICED JALAPENO PEPPER VIRGINIA GREEN GARDEN EGYPT CARTON 6X2850 gm
17 WHITE ASPARAGUS VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X345 gm
18 GREEN ASPARAGUS VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X345 gm
19 WHITE ASPARAGUS VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X425 gm
20 GREEN ASPARAGUS VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X425 gm
21 SLICED RED BEETROOT VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 6X2650 gm
22 SLICED RED BEETROOT (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 24X400 gm
23 CAPERS IN VINEGAR VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 24X100 gm
24 CAPERS IN VINEGAR VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 6x910 gm
25 BEAN SPROUT VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND  CARTON 24X425 gm
26 BAMBOO SHOOT HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND  CARTON 24X565 gm
27 WATER CHESTNUT VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND  CARTON 24X425 gm
28 SLICED DILL PICKLE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X482 gm
29 DILL PICKLE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X680 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 BAKED BEANS VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2500 gm
2 BAKED BEANS (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24X400 gm
3 BAKED BEANS (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400 gm
4 BAKED BEANS VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X220 gm
5 CHICK PEAS VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2500 gm
6 CHICK PEAS (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400 gm
7 CHICK PEAS (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24X400 gm
8 CHICK PEAS -GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X580 gm
9 CHICK PEAS-GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12x370 gm
10 WHITE BEANS VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2500 gm
11 WHITE BEANS(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400 gm
12 BLACK EYE BEANS  VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2500 gm
13 BLACK EYE BEANS (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400 gm
14 PINTO BEANS VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2500 gm
15 PINTO BEANS(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400 gm
16 BUTTER BEANS VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2500 gm
17 BUTTER BEANS(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400 gm
18 RED KIDNEY BEANS VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2500 gm
19 RED KIDNEY BEANS(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400 gm
20 RED KIDNEY BEANS(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24X400 gm
21 GREEN PEAS(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24X400 gm
22 GREEN PEAS(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400 gm
23 GREEN PEAS VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2500 gm
24 MIXED VEGETABLE (BRINE) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2500 gm
25 MIXED VEGETABLE (BRINE)(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400 gm
26 FOUL MEDAMES(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24X400 gm
27 FOUL MEDAMES VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X397 gm
28 FOUL MEDAMES (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X397 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 MUSHROOM PIECES & STEMS RIONA CHINA CARTON 6X2840 gm
2 MUSHROOM WHOLE VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X400 gm
3 MUSHROOM WHOLE(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X400 gm
4 MUSHROOM WHOLE VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 6X2840 gm
5 MUSHROOM PIECES & STEMS VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X400 gm
6 MUSHROOM PIECES & STEMS(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X400 gm
7 MUSHROOM PIECES & STEMS VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 6X2840 gm
8 MUSHROOM CUT & SLICE VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 6X2500 gm
9 STRAW MUSHROOM  VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X400 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 SWEET CORN WHOLE KERNEL (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24X400 gm
2 SWEET CORN WHOLE KERNEL(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X400 gm
3 SWEET CORN WHOLE KERNEL(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X425 gm
4 SWEET CORN WHOLE KERNEL VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND  CARTON 6X3035 gm
5 CREAM STYLE CORN VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND  CARTON 24X425 gm
6 BABY CORN WHOLE(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X410 gm
7 BABY CORN WHOLE VIRGINIA GREEN GARDEN THILAND CARTON 6X2850 gm
8 BABY CORN WHOLE(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X400 gm
9 BABY CORN WHOLE-GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X340 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 STRAWBERRIES VIRGINIA GREEN GARDEN EGYPT CARTON 24X360 gm
2 STRAWBERRIES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 24X420 gm
3 RED CHERRIES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 24X425 gm
4 PEACH HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN  CARTON 12X840 gm
5 PEACH HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN  CARTON 6X2650  gm
6 PEAR HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X840 gm
7 PEAR HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN  CARTON 6X2650  gm
8 FRUIT COCKTAIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN  CARTON 12X840 gm
9 FRUIT COCKTAIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN  CARTON 6X2650  gm
10 PINEAPPLE SLICES VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X227  gm
11 PINEAPPLE SLICES VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X565  gm
12 PINEAPPLE SLICES VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X840  gm
13 PINEAPPLE SLICES VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 6X3035  gm
14 PINEAPPLE PIECES VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X454  gm
15 TROPICAL FRUIT COCKTAIL VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X840  gm
16 FRUIT COCKTAIL  VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 6X2650 gm
17 FRUIT COCKTAIL (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X820  gm
18 FRUIT COCKTAIL (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X425 gm
19 PEACH HALVES  VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 6X2650 gm
20 PEACH HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X820  gm
21 PEACH HALVES (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X425  gm
22 PEAR HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 6X2650 gm
23 PEAR HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X820 gm
24 PEAR HALVES (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X425  gm
25 APRICOT HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 6X3 kg
26 APRICOT HALVES VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X820 gm
27 APRICOT HALVES (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X425 gm
28 LYCHEE IN SYRUP (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X565 gm
29 RAMBUTAN IN SYRUP(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X565 gm
30 JACK FRUIT IN SYRUP(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X565 gm
31 MANGO SLICES (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X425 gm
32 MANGO PULP - ALPHONSO(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X850 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 PIZZA SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2600  gm
2 SUNDIRED TOMATO IN OIL VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 4X2900 gm
3 SUNDIRED TOMATO IN OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 6X1500 gm
4 DICED TOMATOES VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2550  gm
5 WHOLE PEELED TOMATOES VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2550  gm
6 WHOLE PEELED TOMATOES VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 12X800  gm
7 WHOLE PEELED TOMATOES VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X400  gm
8 TOMATO PASTE(28-30%) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X2200  gm
9 TOMATO PASTE (28-30%) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 6X2200  gm
10 TOMATO PASTE (22-24%) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X800  gm
11 TOMATO PASTE (22-24%) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X400  gm
12 TOMATO PASTE (22-24%) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 48X198  gm
13 TOMATO PASTE (22-24%) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 100X70  gm
14 TOMATO PASTE POUCH (22-24%) VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 100X70  gm
15 AMERICAN PASTE POUCH (20-22%) VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X800 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 WHITE  TUNA CHUNKS IN WATER VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 6X1850  gm
2 WHITE  TUNA CHUNKS IN S.F. OIL VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 6X1850  gm
3 WHITE MEAT SOLID IN WATER VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 48X185 gm
4 WHITE TUNA SOLID IN S.F. OIL(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 48X185  gm
5 WHITE TUNA SOLID IN OLIVE OIL(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 48X185  gm
6 WHITE TUNA  LONG FLAKES IN SF OIL VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 6X1850  gm
7 LIGHT TUNA CHUNK IN SUN FLOWER OIL VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 6X1850  gm
8 LIGTH TUNA CHUNK IN WATER VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 6X1850  gm
9 LIGHT  TUNA SOLID IN S. FLOWER OIL VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 48X185  gm
10 LIGHT  TUNA SOLID IN WATER(EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 48X185 gm 
11 LIGHT  TUNA FLAKES IN S. FLOWER OIL VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 48X185  gm
12 LIGHT TUNA FLAKES IN WATER VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 48X185  gm
13 LIGHT  TUNA FLAKES IN S. FLOWER OIL VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 6X1850  gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 CUT SARDINE IN TOMATO SAUCE (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 48X180  gm
2 SARDINE IN VEG OIL (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 50X155  gm
3 SARDINE IN TOMATO SAUCE (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 50X155  gm
4 SARDINE IN CHILLI SAUCE (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 50X155  gm
5 JACK MACKREL IN BRINE (EO) VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X425 gm
6 ANCHOVIES FILLET IN SUNFLOWER OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 100X43 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 CORNED BEEF VIRGINIA GREEN GARDEN BRAZIL CARTON 24X340 gm
2 CHICKEN LUNCHEON MEAT VIRGINIA GREEN GARDEN BRAZIL CARTON 24X320 gm
3 BEEF LUCHEON MEAT VIRGINIA GREEN GARDEN BRAZIL CARTON 24X320 gm
4 CHICKEN SAUCAGE VIRGINIA GREEN GARDEN BRAZIL CARTON 24X320 gm
5 BEEF SAUCAGE VIRGINIA GREEN GARDEN BRAZIL CARTON 24X320 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 GREEN OLIVES WHOLE -GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X200 gm
2 BLACK OLIVES WHOLE-GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X200 gm
3 GREEN OLIVES SLICE VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 6X1.56 kg
4 BLACK OLIVES SLICE VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 6X1.56 kg
5 WHOLE GREEN OLIVES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 4X2.5 kg
6 WHOLE BLACK OLIVES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 4X2.5 kg
7 WHOLE BLACK OLIVES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 2X5 kg
8 WHOLE GREEN OLIVES VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 2X5 kg
9 GREEN OLIVES PITTED VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 2X4 kg
10 BLACK OLIVES PITTED VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 2X4 kg
11 GREEN OLIVES STUFFED (PIMENTO) VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 2X5 kg
12 BLACK OLIVES WHOLE -JAR VIRGINIA GREEN GARDEN EGYPT CARTON 12X370 ml
13 GREEN OLIVES WHOLE-JAR VIRGINIA GREEN GARDEN EGYPT CARTON 12X370 ml
14 SLICED BLACK OLIVES  VIRGINIA GREEN GARDEN EGYPT CARTON 6X31000 gm
15 SLICED GREEN OLIVES VIRGINIA GREEN GARDEN EGYPT CARTON 6X31000 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 EVAPORATED MILK VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 48X170 gm
2 EVAPORATED MILK VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 48X410 gm
3 STERILIZED CREAM VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 48X170 gm
4 CONDENSED MILK VIRGINIA GREEN GARDEN MALAYSIA CARTON 48X390 gm
5 FULL CREAM MILK POWDER-TIN VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 6X2.5 kg
6 FULL CREAM MILK POWDER-BAG VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 1X25 kg
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 EXTRA VIRGIN OLIVE OIL VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 2X5 Ltr
2 POMACE OLIVE OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 1X10 Ltr
3 POMACE OLIVE OIL(TIN) VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 20X400 ml
4 POMACE OLIVE OIL(TIN) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 24X175 ml
5 EXTRA VIRGIN OLIVE OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 4X4 Ltr
6 EXTRA VIRGIN OLIVE OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12x1 Ltr
7 POMACE OLIVE OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 2X5 Ltr
8 POMACE OLIVE OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 4X4 Ltr
9 POMACE OLIVE OIL-PET BOTTLE VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X1 Ltr
10 POMACE OLIVE OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X1 Ltr
11 POMACE OLIVE OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X500 ml
12 POMACE OLIVE OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X250 ml
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 COCONUT CREAM VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X400 ml
2 COCONUT MILK VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X400 ml
3 INSTANT COCONUT MILK POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 12X1 kg
4 INSTANT COCONUT MILK POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X300 gm
5 INSTANT COCONUT MILK POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 48X150 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 HOMMOS TAHINA VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24x400 gm
2 TAHINA VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12x400 gm
3 TAHINA VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12x600 gm
4 TAHINA VIRGINIA GREEN GARDEN UAE TIN 1x6.5 kg
5 TAHINA-SQUEEZE BOTTLE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12x300 gm
6 WHITE OATS VIRGINIA GREEN GARDEN UAE TIN 24x400 gm
7 POPCORN VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24x284 gm
8 CORN FLOUR VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 48x200 gm
9 CORN FLOUR VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24x400 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 RED PESTO SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X690 gm
2 GREEN PESTO SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 6X690 gm
3 SWEET CHILLY SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 12X790  gm
4 SWEET CHILLY SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X710 gm
5 SWEET CHILLY SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X675 ml
6 DARK SOY SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X500 ml
7 SOYA SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X1 Ltr
8 SOYA SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24x150 ml
9 OYSTER SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X710 gm
10 FISH SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X625 ml
11 BBQ SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X510 gm
12 YELLOW MUSTARD VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12x227 gm
13 TOMATO KETCHUP-SQUEEZE PET JAR VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 24X340  gm
14 TOMATO KETCHUP VIRGINIA GREEN GARDEN OMAN CARTON 4X5 kg
15 TOMATO KETCHUP VIRGINIA GREEN GARDEN OMAN CARTON 24X340  gm
16 TOMATO KETCHUP - PORTION VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 1000X9  gm
17 TOMATO KETCHUP  VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X5 kg
18 TOMATO KETCHUP-SQUEEZE PET JAR VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X300 gm
19 CHILLY SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X300 gm
20 GARLIC CHILLY SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X300 gm
21 HOT SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN OMAN CARTON 12X474 ml
22 HOT SAUCE VIRGINIA GREEN GARDEN OMAN CARTON 36X88 ml
23 HOT SAUCE RIONA UAE CARTON 36X88 ml
24 REAL MAYONNAISE-HIGH FAT VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X1 gal
25 MAYONNAISE  VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X1 gal
26 MAYONNAISE JAR VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X32 oz
27 MAYONNAISE JAR VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X16 oz
28 MAYONNAISE JAR VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24X8 oz
29 EGG-LESS MAYONNAISE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X1 gal
30 GARLIC MAYONNAISE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X300 gm
31 PERI PERI MAYONNAISE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X300 gm
32 TOMATOES MAYONNAISE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X300 gm
33 CHOCOLATE MAYONNAISE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X300 gm
34 ITALIAN DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X1 gal
35 ITALIAN DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12x227 gm
36 CAESAR DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X1 gal
37 CAESAR DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12x227 gm
38 THOUSAND ISLAND DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X1 gal
39 THOUSAND ISLAND DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12x227 gm
40 RANCH DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X1 gal
41 RANCH DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12x227 gm
42 FRENCH DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X1 gal
43 FRENCH DRESSING VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12x227 gm
44 SESAME OIL VIRGINIA GREEN GARDEN CHINA CARTON 12X625 ml
45 GRAPE SEED OIL VIRGINIA GREEN GARDEN SPAIN CARTON 12X1 Ltr
46 MUSTARD OIL  VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X1 Ltr
47 MUSTARD OIL  VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 24X500 ml
48 MUSTARD OIL  VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 48X250 ml
49 CORN OIL VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 6X2 Ltr
50 SUNFLOWER OIL VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X5 Ltr
51 SUNFLOWER OIL VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 6X1.8 LTR
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 MIX PICKLES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X400 gm
2 MANGO PICKLES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X400 gm
3 LIME PICKLES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X400 gm
4 GREEN CHILLY PICKLES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X400 gm
5 GARLIC PICKLE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X400 gm
6 MIX PICKLES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 4X5 kg
7 MANGO PICKLES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 4X5 kg
8 LIME PICKLES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 4X5 kg
9 SWEET MANGO PICKLE(CHUTNEY) VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X450 gm
10 SLICED MANGO PICKLES IN VINEGAR VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X450 gm
11 SILVER SKIN ONION VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X300 gm
12 WHOLE GARLIC IN BRINE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X250 gm
13 MINCED GARLIC VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X240 gm
14 GINGER GARLIC PASTE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X300 gm
15 GARLIC PASTE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X300 gm
16 GINGER PASTE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X300 gm
17 TANDOORI PASTE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X300 gm
18 TIKKA PASTE  VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X300 gm
19 KASHMIRI CHILI POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X12X200 gm
20 TURMERIC POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X12X200 gm
21 CUMMIN POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 412X200 gm
22 CORIANDER POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X12X180 gm
23 CURRY MASALA POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X12X200 gm
24 BIRYANI MASALA POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X12X180 gm
25 ALL IN ONE NON- VEG MASALA POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X12X200 gm
26 GARLIC POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 2X12X125 gm
27 GINGER POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 2X12X125 gm
28 BLACK PEPPER POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 2X12X125 gm
29 CINNAMON POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 2X12X125 gm
30 CARDOMOM POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 2X12X125 gm
31 RED CHILLY POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X400 gm
32 CORIANDER POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X400 gm
33 TURMERIC POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X400 gm
34 CURRY MASALA POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X400 gm
35 BIRYANI MASALA POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X400 gm
36 NON VEG MASALA POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X400 gm
37 FISH MASALA POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X400 gm
38 SAMBAR POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X400 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 IODIZED SALT VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X1 kg
2 IODIZED SALT-JAR VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X700 gm
3 WHITE VINEGER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 4X1 gl
4 WHITE VINEGER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X946 ml
5 WHITE VINEGER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24X473 ml
6 APPLE CIDAR VINEGAR VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 24X473 ml
7 WHITE GRAPES VINEGAR VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 12X500 ml
8 RED GRAPES VINEGAR VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 12X500 ml
9 BALSAMIC VINEGAR VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 12X500 ml
10 LEMON CONCENTRATE  VIRGINIA GREEN GARDEN UAE  CARTON 12X 946 ml
11 VANILLA POWDER  VIRGINIA GREEN GARDEN UAE  CARTON 48X100 gm
12 BAKING POWDER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE  CARTON 48X100 gm
13 SODIUM BICARBONATE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE  CARTON 48X100 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 SPAGHETTI NO. 1 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
2 SPAGHETTI NO. 3 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
3 SPAGHETTONI NO.5 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
4 LINGUINI NO.12 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
5 CHIFFERITTI NO. 20 (ELBOW) VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
6 RIGATONE NO.22 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
7 CAVATAPPI NO.30 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
8 PENNETTE RIGATE NO.40 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
9 PENNE GRANDI NO.41 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
10 PENETTE RIGATE TRICOLOUR NO. 45 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
11 FUSILLI NO. 50 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
12 LUMACHE NO.52 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
13 FUSILLI TRICOLORE . 60 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
14 FLINI NO. 66 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
15 GOZZINI RIGATE NO. 72 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
16 PUNTE DAGO NO. 81 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
17 SMALL SHELLS NO. 82 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
18 FARFALLE NO.100 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
19 ORECCHIETTE PUGLIESI NO.200 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 20X500 gm
20 CAPELLINI NO. 105 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 10X500 gm
21 FETTUOCINE NO. 107 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 10X500 gm
22 TAGLIATELLE NO. 110 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 10X500 gm
23 CANNELLONI NO.112 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 12X250 gm
24 LASAGNE SEMOLA NO. 120 VIRGINIA GREEN GARDEN ITALY CARTON 12x500 gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 ROSE WATER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X450 ml
2 ORANGE BLOSSOM WATER VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X450 ml
3 PANCAKE SYRUP VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X710 gm
4 STRAWBERRY SYRUP VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X624 gm
5 CHOCOLATE SYRUP VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X624 gm
6 ROSE SYRUP VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X710 ml
7 FRUIT CORDIAL(VIMTO) VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 12X710 ml
8 INSTANT DRINK-FRUIT COCKTAIL VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 6X2.5 kg
9 INSTANT DRINK- ORANGE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 6X2.5 kg
10 INSTANT DRINK- MANGO VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 6X2.5 kg
11 INSTANT DRINK- PINEAPPLE VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 6X2.5 kg
12 INSTANT DRINK- LEMON  VIRGINIA GREEN GARDEN UAE CARTON 6X2.5 kg
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 PEANUT BUTTER CREAMY VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X340 gm
2 PEANUT BUTTER CREAMY VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X510 gm
3 PEANUT BUTTER CRUNCHY VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X340 gm
4 PEANUT BUTTER CRUNCHY VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X510 gm
5 PEANUT BUTTER CHOCOLATE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X340 gm
6 PEANUT BUTTER HONEY VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X340 gm
7 PEANUT BUTTER SUGAR FREE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X340 gm
8 BUTTER COOCKIES BISCUITS VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X340 gm
9 NO ADDED SUGAR COOKIES- LEMON VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 24X125 gm
10 NO ADDED SUGAR COOKIES- CHOCOLATE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 24X125 gm
11 NO ADDED SUGAR COOKIES- OATMEAL VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 24X125 gm
12 NO ADDED SUGAR COOKIES- ORANGE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 24X125 gm
13 NO ADDED SUGAR COOKIES- CARDAMOM VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 24X125 gm
14 BUTTER COOKIES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 10X12X50gm
15 COCONUT COOOKIES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 10X12X50gm
16 CHOCOCHIP COOKIES VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 10X12X50gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 PURE HONEY-GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN AUSTRALIA CARTON 12X500gm
2 PURE HONEY- PET JAR VIRGINIA GREEN GARDEN AUSTRALIA CARTON 4X3kg
3 HONEY WITH  LEMON FLAVOUR- GLASS VIRGINIA GREEN GARDEN AUSTRALIA CARTON 12X 500gm
4 HONEY WITH GINGER FLAVOUR- GLASS VIRGINIA GREEN GARDEN AUSTRALIA CARTON 12X 500gm
5 BLACK FOREST HONEY- GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN AUSTRALIA CARTON 12X 500gm
6 ACACIA HONEY- GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN AUSTRALIA CARTON 12X 500gm
7 NATURAL HONEY-GLASS JAR LID WITH CLIP VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 6X1 kg
8 NATURAL HONEY-GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 6X1 kg
9 NATURAL HONEY-PET JAR VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X500 gm
10 NATURAL HONEY-SQUEEZE VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 12X400 gm
11 NATURAL HONEY- GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 48X80gm
12 NATURAL HONEY- GLASS JAR VIRGINIA GREEN GARDEN INDIA CARTON 48X30gm
NO PRODUCT BRAND ORIGIN UOM PACKING
1 BASIL SEED DRINK- HONEY VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X290 ml
2 BASIL SEED DRINK- ORANGE VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X290 ml
3 BASIL SEED DRINK- MANGO VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X290 ml
4 BASIL SEED DRINK- PINEAPPLE VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X290 ml
5 BASIL SEED DRINK- BANANA VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X290 ml
6 BASIL SEED DRINK-STRAWBERRY VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X290 ml
7 BASIL SEED DRINK- POMEGRANATE VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X290 ml
8 BASIL SEED DRINK- LYCHEE VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X290 ml
9 BASIL SEED DRINK- FRUIT COCKTAIL VIRGINIA GREEN GARDEN THAILAND CARTON 24X290 ml
AN ISO 22000 CERTIFIED COMPANY